Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres jej działalności określa Ustawa z 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2007.89.589 z poz. zmianami).

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.:

1. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy , w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za prace i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

2. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności (w tym pracy wykonywanej przez cudzoziemców).

3. Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:

– badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom.

– analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom.

– udzielanie porad służących ograniczeniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy.

4. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy.

5. Prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej w uczestnictwo w postępowaniu przed sądem.

6. Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń.

7. Nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Do instrumentów jakimi dysponuje PIP w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub dotyczących legalności zatrudnienia są m.in.:

 

Postępowanie kontrolne Państwowej inspekcji pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy posiada prawo do:

– swobodnego wstępu na teren zakładu pracy oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego.

– przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy.

– żądania od podmiotu kontrolowanego oraz pracowników, byłych pracowników pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzana kontrolą.

– żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów, dokumentacji technicznej.

– żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

– zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją.

– utrwalania przebiegu i wyniku oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalenia obrazu lub dźwięku .

– wykonywania niezbędnych dla celów kontroli lub wyciągów z dokumentów jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów a w razie potrzeby ich od podmiotu kontrolowanego.

– sprawdzenia tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia , ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej.

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera