Szkolenia wstępne BHP

Zgodnie z art 237 ³ k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przeszedł szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.20014r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Szkolenie wstępne organizowane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a jego celem  jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy.

Szkolenie wstępne składa się z :

Instruktażu ogólnego

– Mającego na celu zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w k.p., układach zbiorowych oraz regulaminach obowiązujących w zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

– Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci – praktykanci  oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

– Instruktaż ogólny prowadzony jest przez pracownika służby BHP lub osoby wykonującej u pracodawcy zadania tej służby. Jeżeli w zakładzie pracy nie jest powołana służba BHP, szkolenie może przeprowadzić specjalista BHP spoza zakładu pracy.

Instruktażu stanowiskowego

– Instruktaż odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

– Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez wyznaczoną przez pracodawcę osobę kierującą pracownikami lub pracodawca, pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie szkolenia jest dokumentowane i odnotowane w aktach pracownika w postaci karty szkolenia wstępnego.

 

 

Materiały do pobrania:

Podstawa prawna szkoleń wstępnych BHP

Ramowy program szkolenia ogólnego 

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

 Karta szkolenia wstępnego


 

 

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera