Czym jest choroba zawodowa?

Aby zakwalifikować schorzenie jako chorobę zawodową muszą być spełnione łącznie 3 przesłanki:

Bez tytułu

Zgodnie z definicją legalną, za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Szczegółowy wykaz chorób zawodowych zawarty jest w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009r, w sprawie chorób zawodowych.

Przykłady chorób zawodowych:

Bez tytułu

Zgodnie z danymi Instytutu Medycyny Pracy im. prof J.Nofera w Łodzi „choroby zawodowe w Polsce w 2012r.” , do najczęściej występujących chorób zawodowych należy zaliczyć:

  • choroby zakaźne, pasożytnicze -ogółem 705 /417 mężczyźni, 288 kobiety/
  • pylice – ogółem 570 /549 mężczyźni, 21 kobiety/
  • ubytek słuchu – ogółem 218 /216 mężczyźni, 2 kobiety/
  • przewlekle choroby głosu – ogółem 202 /32 mężczyźni, 170 kobiety/
  • przewlekłe choroby układu nerwowego – ogółem 202, w tym 198 zespół cieśni w obrębie nadgarstka / 50 mężczyźni; 154 kobiety/

W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej, na pracodawcy ciążą następujące obowiązki:

Bez tytułuZgodnie  § 4 ust. 1 rozporządzenia chorób zawodowych postępowanie wyjaśniające, czy  zgłoszone zachorowanie jest chorobą zawodową prowadzi właściwy państwowy inspektor sanitarny. Postępowanie to polega w szczególności na zebraniu niezbędnej dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia poszkodowanego pracownika, sporządzeniu oceny narażenia zawodowego oraz skierowanie zainteresowanego pracownika (czy też byłego pracownika) na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej do jednostki orzeczniczej I stopnia.
Po zakończonym postępowaniu, właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Decyzja w sprawie choroby zawodowej jest przekazywana:

  • zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi.
  • pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej,
  • jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydal orzeczenie lekarskie,
  • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

 

Jak wygląda procedura zgłaszania wypadku choroby zawodowej?
Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z chorobą zawodową byłego pracownika?
W jakim terminie należy zgłosić podejrzenie o chorobę zawodową?
Czy termin ulega przedawnieniu?
Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu choroby zawodowej?

 Zapraszamy do współpracy

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone

  • Chcę otrzymywać Newslettera